Mirror of https://github.com/bzed/pkg-open-vm-tools

Zaktualizowano 1 tydzień temu

Mirror of https://github.com/bzed/bzed-dehydrated

Zaktualizowano 3 tygodni temu

Zaktualizowano 1 miesiąc temu

Mirror of https://github.com/bzed/pkg-pmacct

Zaktualizowano 2 miesięcy temu

Mirror of https://github.com/bzed/pkg-gpsd

Zaktualizowano 3 miesięcy temu

Mirror of https://github.com/bzed/whisper-to-graphite

Zaktualizowano 4 miesięcy temu

Mirror of https://github.com/bzed/bzed-letsencrypt

Zaktualizowano 5 miesięcy temu

quota/setquota wrapper for Python (unmaintained, old, ....)

Zaktualizowano 6 miesięcy temu

multipathd prio callout for open-iscsi

Zaktualizowano 6 miesięcy temu

Zaktualizowano 6 miesięcy temu

Zaktualizowano 6 miesięcy temu

Mirror of https://github.com/bzed/bzed-percona

Zaktualizowano 8 miesięcy temu

Mirror of https://github.com/bzed/Marlin

Zaktualizowano 8 miesięcy temu

Mirror of https://github.com/bzed/gimp-plugin-registry

Zaktualizowano 8 miesięcy temu

Mirror of https://github.com/bzed/pps-tools

Zaktualizowano 1 rok temu

Mirror of https://github.com/bzed/haproxy_agent

Zaktualizowano 1 rok temu